+977-1-4791963 , 4790201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np
३१औं बार्षिक सधारणसभामा देखिएका सुधार गर्नुपर्ने विषयहरु (कर्मचारीले भर्ने)