+977-1-14791963 , 4790201 | New Baneswor, Kathmandu nefscun@nefscun.org.np

Management Team

Mr. Prakash Prasad Pokharel

Mr. Prakash Prasad Pokharel

Chief Executive Officer

9852680455, 9840610880

pokharel.prakash@gmail.com

Sanjay Raj Timilsena

Sanjay Raj Timilsena

Assistant Executive Officer (Principal)

Training and Resource Center

9858072660, 9840610882

sanjay_nature2007@yahoo.com

Durga Prasad Dhakal

Durga Prasad Dhakal

Assistant Executive Officer (HoD)

Business

9851206488, 9840610883

durgaprasaddhakal@gmail.com

Ganesh Prasad Timalsina

Ganesh Prasad Timalsina

Assistant Executive Officer (HoD)

Member Service

9851117364, 9840610884

gtimalsina01@gmail.com

Radheshyam Shrestha

Radheshyam Shrestha

Assistant Executive Officer (HoD)

Finance and General Administration

9851133474, 9840610860

radheshyamsofficial@gmail.com